SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “JET COMPUTER ” FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI

TERMINI UN DEFINĪCIJAS
1.    Personas datu operators ‒ jebkura persona, kura apstrādā personas datus, un/vai jebkura persona, kuras uzdevumā personas dati tiek apstrādāti.
1.1. Galvenais operators ‒ sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “JET Computer”, reģistrācijas numurs: 4003300058, adrese: Sitas 1a, Rīga, LV-1073, Latvija.
1.2. Pilnvarotais operators ‒ personas, kuras galvenais operators ir pilnvarojis veikt personas datu apstrādi. Pilnvarotais operators ir SIA “JET Computer” iekšējais darbinieks.
2.    Datu subjekts ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus galvenajam operatoram un kuras datus apstrādā personas datu operators saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
3.    Personas dati ‒ dati par datu subjektu, kurus datu subjekts ir iesniedzis/paziņojis personas datu operatoram izmantojot mājaslapu, e-pastu vai telefonu.  Šie dati iekļauj iesniedzēja vārdus, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi un citus datus, kas ļauj identificēt personu.  
4.    Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar personas datiem veikta darbība, tostarp vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, atklāšana, piekļuves piešķiršana, apskate un ieguve, personas datu izmantošana, nodošana, savstarpēja lietošana, apvienošana, slēgšana, dzēšana vai iznīcināšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
5.    Trešā persona ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav datu subjekts, galvenais operators, pilnvarotais operators vai persona, kura apstrādā personas datus tiešā galvenā vai pilnvarotā operatora uzdevumā. 

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI
6.    Personas datu operators apstrādā personas datus: vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un produktu un pakalpojumu nodrošināšanai, pārdošanai, reklamēšanai un administrēšanai. 
7.    Personas datu operators nedrīkst nodot, iznomāt personas datus vai jebkādā citā veidā nodot tos nevienai trešai personai un nevienas trešās personas izmantošanai (izņemot gadījumus un ciktāl tas ir paredzēts šajos Personas datu apstrādes vispārīgajos principos).  
8.    Apstrādājot personas datus, personas datu operatoram ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktie principi. 

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA 
9.    Personas dati ir jāapstrādā, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kas ir dota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.(1) apakšpunktu un ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.(1) pantu. 
10.  Datu subjektam jādod piekrišana personas datu operatoram viņa vai viņas personas datu apstrādāšanai saskaņā ar šiem principiem un personas datu apstrādes mērķi. Lai dotu savu piekrišanu, datu subjektam ir jāaizpilda atbilstošas drukātas anketas vai online formas Personas datu Operatora majas lapa www.jet.lv vai  jāpaziņo savus datus pa e-pastu vai telefonu.   
11.  Piekrišanas došana ir priekšnoteikums, lai veiktu sadarbību ar datu subjektu, un piekrišanas nedošana nozīmē, ka galvenais operators nevar veikt datu subjekta pieprasītā pakalpojuma izpildi.  
12.  Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, paziņojot par to personas datu operatoram uz e-pasta adresi info@jet.lv  vai atrakstoties no Personas datu Operatora veiktajiem e-pasta sūtījumiem. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās personas datu apstrādes likumību, kas ir notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas. 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN ATBILDĪBA 
13.  Personas datu operatoram jānodrošina personas datu aizsardzība ar visu veidu organizatoriskiem, fiziskiem un IT drošības pasākumiem. Personas datu operators apstiprina, ka visi pasākumi, kas ir nepieciešami personas datu aizsardzībai, ir tikuši īstenoti, personas datu apstrāde ir ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķi.   
14.  Ja datu subjekts ir piekritis personas datu apstrādei saistībā ar pieprasīto pakalpojumu, personas datus glabā piekrišanas atcelšanai no datu subjekta puses. 
15.  Personas datu operatoram ir jāļauj piekļūt personas datiem tikai tiem personas datu operatora darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus un tikai tādā mērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķus. 
16.  Personas datu operators ir atbildīgs par to prasību ievērošanu, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā pēc tās stāšanās spēkā. 

DATU SUBJEKTU TIESĪBU AIZSARDZĪBA 
17.  Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas atrodas personas datu operatora rīcībā, un iegūt papildu informāciju par savu personas datu apstrādi. 
18.  Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt pretenzijas attiecībā uz savu personas datu apstrādi, tostarp pieprasīt savu personas datu apstrādes vai izpaušanas izbeigšanu, vai piekļuves personas datiem izbeigšanu un/vai savākto datu dzēšanu, labošanu vai bloķēšanu, ja šīs tiesības izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai jebkuriem citiem tiesību aktiem. 
19.  Ja datu subjekts konstatē, ka personas datu operators, apstrādājot personas datus, ir pārkāpis viņa vai viņas tiesības, vai datu subjekts pieprasa dzēst savus datus, datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par pārkāpuma izbeigšanu vai dzēšanu personas datu operatoram uz e-pastu info@jet.lv. Savu tiesību aizsardzībai datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.